STWFF CYMYSG :: amdanon ni - fi a'r hipo

cysylltwch a ni : polisi moesol : termau ac amodau : ail-dylunio y cynnyrch : cysylltiadau cyfeillgar


gareth blake - head chocolatier

fi yn trio edrych yn difrifol am rhyw reswm

So, er mwyn y rhai ohonoch sydd a diddordeb yn y cwmni yma a beth mae e ambwti, rydw wedi ysgrifennu y rant fach yma i esbonio ychydig amdanon ni. Mewn byd delfrydol crand fe fydda i yn dychmygu fod gan rhai ohonoch hyd yn oed ddiddordeb ynof i, y perchennog llawen o'r cwmni siocled fach yma, ac felly fe wna i hyd yn oed delio gydag un o fy hoff bynciau, fi.

Rydw i wedi bod eisiau chwarae gyda bwyd ers o'n i'n blentyn, a nath hyn achosi tipyn o boendod i mam a mamgu pan oeddwn i arfer arbrofi y bwyd oedden nhw ynhanol paratoi ar y pryd, neu hyd yn oed jest yn gwneud siapau yn fy mwyd fel oeddwn i'n bwyta fe (tueddiad rydw i'n dal i fwynhau i'r diwrnod). Pan gadewais i'r cartref teuluol a dechrau coginio ac edrych ar ol fy hun, dechreuais chwarae gyda bwyd tipyn, a roeddwn arfer gwneud fy hoff cyri; broccoli a moron, yn aml iawn. Mae'r cyri yma yn diddori fi yn fawr achos roeddwn i arfer defnyddio tri sosban a gwneud gymaint o lanast, fel y byddai'n rhaid imi symud o fy nghariad am fwyd i fy atgasedd am lanhau ar ol fy hun. Y peth am y cyri yma yw fy mod nawr yn gallu gwneud e gydag un sosban a dal cael yr un canlyniadau a'r bonws o gwneud tipyn llai o lanast. Dyma beth dwi'n caru am coginio. Pa bynnag lefel y rydw i arno yn fy nysgu, mae e wasted yn dechrau yr un peth; llawer o ymdrech a llanast i gwneud pryd o fwyd tan ar ol ychydig o ymarfer rwi'n datblygu gwledd sydd bron iawn yn ddi-ymdrech i roi o ‘mlaen, a lle mae fy mhartner neu gwesteuon yn hapus i lanhau ar fy ol.

patrick - one of our happiest helpers

patrick – un o'n helpwyr mwyaf hapus

Dechreuais ysgrifennu fy ryseitiau i lawr, ac yn ystod y darlithoedd mwyaf diflas ym mhrifysgol bydden yn dwdlan ryseitiau allan a meddwl am beth y bydden yn bwyta ar ol cyrraedd adre. Y cyfnod yma yw un o fy ffefrynnau o safbwynt bwyd, oherwydd roeddwn yn cael y cyfle i bwyta pryd newydd o fwyd bob ambell i ddiwrnod. Yr ochr negyddol oedd pan oedd rhywun yn gofyn y cwstiwn "So beth ydych chi figaniaid yn bwyta?", roeddwn i naill ai mewn dryswch o ble i ddechrau neu bydden yn rantio am mor hir fel y byddai fy llais mewnol yn dechrau swnian arna i i gau fy ngheg.

Gymaint ag yr oedd hyn i gyd yn diddori fi, roeddwn dal efo'r cwestiwn cyson yna yn fy mhen – sut yn y byd ydw i'n mynd i gwneud arian i dalu am fy mywyd cysurus yn y byd yma ac atal fy mhartner rhag harasio fi ynglyn a cael job neu gwneud rhywbeth yn lle chwarae gemau, smocio pot a dicio o gympas yn gyffredinol. Un o'r pethau a gaeth ei fwynhau yn gyffredinol yn ystod fy nghoginio oedd fy mhelau siocled felly, fel nifer o fy nghynlluniau, penderfynais i jest rhedeg gyda'r syniad a gweld beth ddigwyddeth.

Rhoddod y rysait cynta ddes i lan gyda bleser i bobl yn caru'r siocled ond roedd ganddo fe un problem anferth, ei hyd-shelf o bythefnos. Roedd hyd yn oed fy ngwybodaeth busnes ansicr i yn dweud wrtha i y buasai hyn allan o'r cwestiwn. Cwpwl o wythnosau cyn yr oeddwn i'n mynd i ddechrau'r busnes fel busnes iawn, penderfynais y byddai mwy na thebyg yn syniad da i wneud ychydig o ymchwil a dod i fyny a rysait newydd. Rhoddodd benwythnos o astudio cyfuniadau o wahanol olewion a thrioglau wedi'u cymysgu gyda siocled fy rysait gyntaf, ac hefyd yr un olaf, ar nodyn bras wedi'i ysgrifennu a llaw o 'mlaen. Y tro gyntaf nes i baratoi e, roedd e fel clai, ac yn ffuaidd, a mewn ffit hysteraidd taflais fy hun i'r llawr mewn dagrau a hunan dosturi llwyr. Diolch byth ddaeth person hudol, Sue, i'm achub a rhoi imi gydymdeimlad a sgwrs dda. Yr ail tro nes i trio y rysait, newidais i'r technegau ychydig, ac fel gwyrth fe greuodd y peli siocled sydd yn seilio nifer o fy siocledau.

bike trailer - chocolate delivery system

ein hoff ffordd o deithio

Er fy mod yn gwybod tipyn mwy am siocled i gymharu a'r gorffennol, rydw i dal yn straffaglu yn y tywyllwch a cael amser gwych wrth trio allan pethau newydd. Mae genna i syniadau blasus yn corddi yn fy mhen, gan gynnwys peli siocled gwyn meddal (yn figan wrth gwrs) a hefyd siocledau blodeuog.

Fel nifer o fusnesau, mae genna i restr o amcanion mewn meddwl i helpu ein arwain –

  • i barhau i wneud amrywiaeth eang o beli siocled di-greulondeb sydd naill ai yn wreiddiol neu sydd yn fersiwn figan heb cyfaddawdu ar ein safonau blasu uchel.

  • i redeg y busnes fel cymuned gyda strwythur tal fflat ac wythnos gweithio pedwar diwrnod. (dwedai Patrick, "beth, gweithio pedwar diwrnod cyfan bob wythnos?").

  • i gynnal y busnes mewn modd di-greulondeb ac yn synhwyrus i'r amgylchedd. Am mwy o fanylion ar hyn yna darlenwch ein polisi eco.

  • i wneud llwyth o arian i helpu'r busnes i dyfu ac i ariannu grwpiau lleol a phrosiectau moesol.

Dwi ddim yn siwr beth arall i weud neu os ydw i wedi parablu ymlaen gormod yn barod, ond fel ei bod bron iawn yn hanner awr wedi un yn y bore, rydw i'n mynd i basio allan am saith awr cyn dihuno a glanhau fy ystafell wely bler.

yn llawen

signature

gareth